MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
1.1 Sözleşmenin devamında Ayen Entegrasyon sistemi kullanıcısı olan ve yukarıda müşteri bilgileri kısmında bahsi geçen kişi/kurum MÜŞTERİ olarak, üretici ve yer sağlayıcı firma AYEN olarak anılacaktır.
1.2. Firma ünvanı, ticareti iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkililerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7(Yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili sure içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın ünvan ve/veya adres altında gönderilmemiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI
İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin dilediği ürünleri platformlara entegre edilmesi, platformlarda yayınlanmasının sağlanması ve satmasını sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan AYEN isimli Bilgisayar yazılımının (internet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanması, bu yazılım ile MÜŞTERİ’ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenleyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmeden doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğini etkilemez. AYEN paket içeriğini, gerekli gördüğü hallerde yada teknik gereklilikler halinde değiştirme hakkına sahiptir.

3. KİRALAMA ESASLARI
3.1. Ayen Entegrasyon Paketleri belirli bir süre için tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde kiralanan bir yazılımdır. MÜŞTERİ hizmeti kiralamadan önce ücretsiz deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul etmiştir.
3.2. Yazılım kiralama başlangıç tarihi Ayen E-Ticaret Paketleri sözleşmesi’nin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama süresi 1(Bir) yıl’dır. Müşterinin kusurundan yada müşteriden kaynaklanan hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ’nin kendi kullanım tarafında (ev,iş ve diğer kullanım alanları)oluşacak yazılım, bilgisayar,işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.
3.3. Kiralama süresi bitiminden en az 15 (Onbeş) gün önce tarafından birinin yazılı ihtarı olmaması halinde kiralama sözleşmesi kendiliğinden 1(bir) yıl daha uzar (aynı şartlarla yenilenir). Taraflardan birinin süresinde yapacağı fesih ihtarı var ise,sözleşme tüm hükümleriyle sona erer.Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli 7.maddede belirlenmiştir. Kiralama bedelinin yada yenileme ücretinin 7 (yedi) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi durumunda AYEN, sözleşmeyi ihtara gerek kalmadan tek taraflı fesh eder.
3.4. AYEN, MÜŞTERİ’ye ait içeriğin 30 günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar.Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ kiralamayı sonlandırmak ister ise MÜŞTERİ’ye ait veritabanında yer alan son siparişler,üye ve ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyasını XML veya EXCEL yolu ile 7 (yedi) gün içinde müşterinin yazılı olarak talep etmesi halinde müşteriye verir.MÜŞTERİ verileri talep etmemesi durumunda veri güvenliği amacıyla sözleşme bitiminden 7 (yedi) gün sonra tüm içerikleri AYEN sisteminden silinir. MÜŞTERİ kira süresinin bitiminde sistemi kiralamaya devam etmek isterse içeriğinde hiç bir değişiklik yapılmadan sistem çalışmaya devam eder.
3.5. MÜŞTERİ, AYEN’den bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını her ne surette olursa olsun AYEN’ın önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz. (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç olmak üzere) devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İş bu madde’nin ihlali AYEN’a sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesh hakkı verir.
3.6. AYEN, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin AYEN kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya ,müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) kullanmaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan platformlardaki ilanların en alt bölümünde sabit olarak AYEN logousunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

4.GİZLİLİK İLKESİ
4.1. AYEN, MÜŞTERİ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek AYEN gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firma’nın MÜŞTERİ’ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.
4.2. Yazılım kiralama hizmeti AYEN’in sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde AYEN dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir.Yazılım kaynak kodları ve veritabanı AYEN kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kaynak kodları ve veritabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez, 3.kişilerle paylaşamaz ve kendiside hiçbir şekilde alamaz.
4.3. Müşterinin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini AYEN kesinlikle sunucu üzerinde bulundurmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarından ve hatalarından bu bilgilerin sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3. kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.
4.4. MÜŞTERİ ve AYEN kendi aralarında yazılı,sözlü,manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir,bilgi,içerik, ticari işlemler, ticari ilişkileri ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek,bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılmayacak,henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.
4.5. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş bilgiler, gizli bilgi kapsamında olup bu maddeye istisna teşkil eder.

5.MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler,yangın hükümetin faaliyetleri,ulusal seferberlik halleri,ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM,servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep 30 gün devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir.Ancak tarafların fesihten once tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez. 6.HUKUKİ ESASLAR
6.1. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar,resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın,tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda T.T.K. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.
6.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.
6.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ’nin yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.
6.4. Taraflar,Fikir ve Sanat Eserleri Yasası,Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname,Türk Ticaret Yasası,Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname,Türk Ceza Yasası ve Diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5. Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek Yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.
6.6. MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, AYEN’ın her hangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 sayılı kanunun 9. Maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir yada gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 sayılı kanun’dan kaynaklanan bu hakkın AYEN tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak yada tazminat talep edemez.Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belge’nin (mahkeme ilanı vs.) AYEN’a sunulması durumunda içerik derhal yayına alınır.
6.7. Yine aynı şekilde 556 sayılı KHK ile koruma altına alınan ‘’Marka ve Patent Hakları’’ ihlalleri hallerinde de AYEN’ın yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.
6.8. MÜŞTERİ Ayen Entegrasyon Paketlerine (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancak sitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden AYEN hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda AYEN siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur.
6.9. MÜŞTERİ’nin(diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve AYEN aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) Ayen Entegrasyon Paketlerini kullanarak satışını yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler,cinsel oyuncaklar ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler,sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç yada sağlık ürünü vasıflı ürünler,sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler,emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa,mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile AYEN şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz.Bu ürünlerin MÜŞTERİ’ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak yada sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine AYEN vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.
6.10. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de AYEN’e karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.
6.11. Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla MÜŞTERİ’ye aittir. Herhangi bir nedenle AYEN tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise AYEN verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli olarak ödeme yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme hiçbir kesintiye uğramaz.
6.12. İş bu sözleşmeye konu alım-satım-kiralama işlemi ticari amaçla yapıldığından, ticaret kanuna tabi olup, tüketici kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu sebeple sözleşme konusu ürünün iptal veya iadesi veya AYEN tarafından alınan bedelin geri ödemesinin yapılması söz konusu değildir.

7. HİZMET BEDELLERİ
AYEN tarafından sunulan hizmet paketlerinin bedelleri web sitesinde yayınlanmaktadır. EYEN hizmet bedellerini ve hizmet içeriğini dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak koşulu ile değiştirebilir. Üyeliği aktif durumda olan kullanıcılar aktif paketlerinin süresi dolana dek bu değişikliklerden etkilenmezler. Ancak yeni paket alma ya da mevcut paketi yenilemeleri durumunda güncel hizmet bedelleri ve hizmet içeriği geçerli olur.

8. PAKETE DAHİL OLMAYAN EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER
8.1. MÜŞTERİ entegrasyon hizmetini satın almak istediği TEDARİKÇİ firmanın bayisi olmak zorundadır. Ayrıca MÜŞTERİ TEDARİKÇİ firma’nın kendisine verdiği bayilik yetkisini belirtir belgeleri AYEN’a sunmak ve bildirmek zorundadır, aksi taktirde MÜŞTERİ’nin yetkisiz olarak yaptığı işlemlerinden kendisi sorumludur. AYEN entegrasyon hizmeti ile ilgili bilgileri 3. Kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.
8.2. AYEN tarafından XML Entegrasyonu MÜŞTERİ’nin sistemine sağlandıktan sonra, TEDARİKÇİ firma XML altyapısında veya sisteminde bir değişikliğe giderse, XML Entegrasyonunu yeniden yapacak olması sebebiyle AYEN Entegrasyon ücretini yeni bir hizmet bedeli olarak MÜŞTERİ’ye faturalandırır. Bu tip durumlarda 200TL KDV DAHİL’dir. TEDARİKÇİ firma XML hizmetini durdurursa veya XML hizmetini sağlamayı sonlandırırsa entegrasyon hizmeti ile ilgili olarak AYEN hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.
8.3. MÜŞTERİ kendisine AYEN entegratör sistemi ile seçtiği pakete göre tanınan xml aktarım sayısısını aştığında ek xml aktarımı almalıdır. Ek xml aktarımı alınmaması durumunda aktarma bedeli MÜŞTERİ’ye otomatik olarak faturalandırılır ve carisine borç olarak yansıtılır. Bu tip durumlarda aktarım bedeli 300 TL KDV DAHİL’dir. Müşteri xml aktarım ücretini ödemeyi taahhüt eder.
8.4. MÜŞTERİ yapılan fatura tasarımı onay verdikten sonra yeni yapılacak fatura tasarımı için 300 TL KDV DAHİL ücret ödemeyi taahhüt eder.
8.5. MÜŞTERİ’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve ürünün niteliğine göre, ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmeden bağımsız bir sözleşme ile ayrıca fiyatlandırılır.
8.6. Yönetim Paneli üzerinden yapılabilen tüm işlemler ve doldurulması gereken alanlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. Panel üzerinden yapılabilen herhangi bir şeyin AYEN ekibinden yapılması istendiği durumlarda AYEN ilgili düzenlemeleri ücretli olarak yapar. AYEN destek kapsamı sadece ilgili modüllerin nasıl kullanılacağına dair eğitimlerin verilmesi ve tarif edilmesi ile sınırlıdır.
8.7 Yapılan Erp Entegrasyonlarında kurulum yapıldıktansa donanımsal nedenlerle (Bilgisayarın formatlanması gibi), Kurulu sunucunun değiştirlmesi gibi durumlarda 100 USD ücret talep edilmektedir.